Iphone <3

Go down

Iphone <3 Empty Iphone <3

Post by capable on 2010-04-25, 19:21

jedwa cekam da pazarim swoj iphone 3gs ..... po meni je to najaci telefon......<3<3<3<3......

Code:
http://www.apple.com/iphone/

kako je samo dobar.....
capable
capable
Admin

Posts : 454
Join date : 2010-04-06
Age : 24
Location : Srbija

https://fcrew.forumotion.com

Back to top Go down

Iphone <3 Empty Re: Iphone <3

Post by Nanisha 17 on 2010-04-25, 19:43

jeste.. izgubices ga..
Nanisha 17
Nanisha 17

Posts : 1367
Join date : 2010-04-07

Back to top Go down

Iphone <3 Empty Re: Iphone <3

Post by un4given on 2010-04-25, 19:59

ahhahaha Very Happy
un4given
un4given

Posts : 480
Join date : 2010-04-15

Back to top Go down

Iphone <3 Empty Re: Iphone <3

Post by capable on 2010-04-25, 22:39

:@:@:@ nemoj mi malerises Razz
capable
capable
Admin

Posts : 454
Join date : 2010-04-06
Age : 24
Location : Srbija

https://fcrew.forumotion.com

Back to top Go down

Iphone <3 Empty Re: Iphone <3

Post by Nanisha 17 on 2010-04-25, 23:04

Very Happy .. pa pazi... dobar telefon .. moze neko da ti ga ukrade
Nanisha 17
Nanisha 17

Posts : 1367
Join date : 2010-04-07

Back to top Go down

Iphone <3 Empty Re: Iphone <3

Post by capable on 2010-04-26, 00:29

cuwacu ga kao oci u glawi.... Razz
capable
capable
Admin

Posts : 454
Join date : 2010-04-06
Age : 24
Location : Srbija

https://fcrew.forumotion.com

Back to top Go down

Iphone <3 Empty Re: Iphone <3

Post by capable on 2010-10-06, 14:07

iPhone 4Malo toga je ostalo nepo­znato o iPho­neu 4. Apple­ova web stra­nica je veoma detaljna a oda­brani novi­nari su odavno dobili na testi­ra­nje i web je pre­pun detalj­nih opisa i testova. No, sve to čita­nje i pisa­nje slabo vredi dok se ne uzme u ruke. Zahva­lju­jući brzoj reak­ciji i sreć­nom spletu okol­no­sti, rezer­vi­sao sam iPhone 4 prvog dana pre-ordera i dobio ga već danas, dan nakon što je kre­nuo u pro­daju u Ame­rici, UK i još par zemalja.
iPhone 4

iPhone 4 — photo is ©️ Mark Jardine

Kada sam video karak­te­ri­stike, stvar koja me naj­više obra­do­vala jeste što neve­ro­vatno pove­ća­nje rezo­lu­cije (4x) nije dovelo do pro­mene tipa ekrana na nešto gore, već na mnogo, mnogo bolje — kori­sti se feno­me­nalni IPS ekran. Pla­šio sam se da će zarad toga preći na neki *OLED ekran koji guraju Sam­sung i HTC. Moj glavni pro­blem s njima je što su sve samo ne upo­tre­bljivi po dnev­nom sve­tlu. No, to se ipak i nije desilo, što sam i oče­ki­vao — teško da bi Steve Jobs na iPhone sta­vio tako nešto. Samo sam ga zami­slio kako čkilji na ulici u tele­fon da vidi ko ga zove i od besa baca u kantu Smile i znao sam da iPhone neće videti OLED tip ekrana dok se to ne poboljša.
Retina Display

Iskreno, ovaj ekran je toliko dobar, da zai­sta ne znam zašto bi ikada pre­šlli na bilo šta drugo. Jedini razlog koji mogu da zami­slim je potro­šnja bate­rije, a čak i u tom domenu je iPhone 4 znatno bolji od sta­rije braće, pre svega zahva­lju­jući znatno većoj bate­riji — ona zau­zima 2/3 unutrašnjosti.

Twit­te­rif­fic (klik­nite za punu rezoluciju)

Video sam bez­broj sni­maka koji poka­zuju koliko je 960x640 na 3.5″ fan­ta­stično i bolje i detalj­nije i ne znam šta. To pro­sto nema šanse da zai­sta vizu­e­li­zu­jete u glavi, jer to gle­date na dek­stop moni­to­rima koji su oko 100ppi. Nemo­guće je doži­veti 326ppi ekran na tako nečem.
Morate ga videti uživo. Treba videti kako i naj­sit­niji tekst izgleda savr­šeno čitljiv, sa fasci­nantno glat­kim kri­vama, na pri­mer tekst ori­gi­nal­nog twe­eta na koji odgo­va­ram na ovom ekranu iz Twitteriffica.

Ništa što sam video nije ni blizu ovoga. A pri tom, zbog IPS teh­no­lo­gije, ekran zadr­žava isti tona­li­tet boja iz kod god ugla da gle­date, čak i nešto tipa 170˚. Osve­tlje­nje opadne u tom uglu, ali ni blizu da se ne vidi. Gle­dati iPhone 4 i 3G[S] (166ppi) jedan pored dru­gog je naj­bo­lji pri­mer da se vidi koliko je 4-ka čude­sno bolja. 3G mi sad deluje izra­zito plavičast.

Ako vas zanima naučno-tehnička strana priče, tekst Bryana Jonesa je pre­pun deta­lja i raču­na­nja da vas glava zaboli. Ili možda ne.
Brzina

iPhone 4 kori­sti Apple A4 pro­ce­sor čije moguć­no­sti su već pred­sta­vljene u iPadu. Ima 512MB memo­rije i ovaj kon­kretno model ima 16GB disk, od čega 2GB ode za OS, ostalo je na ras­po­la­ga­nju. Mogao bih sad još ovako sa raz­nim ciframa, ali to je sve totalno nebitno — ako vas zanima šta je sve unu­tra, pogle­dajte iFi­xi­tov članak.

Mnogo je bit­nije kako to sve izgleda i radi u praksi.

Kada sam kupio iPad bio sam (i dalje sam) fasci­ni­ran brzi­nom tog ure­djaja. iPhone 4 je subjek­tivno na istom nivou, mada testovi poka­zuju da je iPad pri­metno brži. No, to su sin­te­tički testovi, mere tamo neke besne cifre — u real­nim uslo­vima iPhone 4 je fasci­nantno brz. Ja sam ranije imao iPhone 3G, tako da za mene ovo pred­sta­vlja kvantni skok. Veru­jem da će se vrlo pri­metna razlika videti i u odnosu na iPhone 3GS, ali wow efe­kat možda neće biti isti kao meni.
Apli­ka­cije

Mnoge iPhone apli­ka­cije nisu pri­la­go­djene ovoj veli­koj rezo­lu­ciji i to je vidljivo ako se zagleda, ali ne baš toliko da bode oči; barem ove apli­ka­cije koje sam ja pro­bao. Gene­ralno, mislim da će pre­la­zak sa 3G[S]-a na 4-ku biti pri­lično bezbo­lan što se tiče sta­ri­jih apli­ka­cija. Situ­a­cija je znatno bolja nego kada se iste kori­ste na iPadu.

Naravno, apli­ka­cije koje jesu pri­la­go­đene izgle­daju savršeno.
Foto­gra­fije

iPhone 4 ima 5MP kameru, sa sen­zo­rom za koji Apple tvrdi da je veći od slič­nih sen­zora u dru­gim tele­fo­nima. Veli­čina foto­gra­fija je oko 2MB u JPG for­matu, kreće se od 1.7 do 2.3. Slike su pri­hva­tlji­vog kva­li­teta, ali što se mene tiče ipak nedo­voljno. Kao neko ko godi­nama snima sa DSLR foto apa­ra­tom — iako se radi o sada već pra­sta­rom 6MP Canon 350D — kva­li­tet foto­gra­fija sa iPho­nea 4 nije ni blizu toga da bih odlu­čio da pro­dam Canona.

No, to sam ja, a vi odlu­čite sami da li vam je ovo dovoljno — evo neko­liko test­nih fotki, sni­mlje­nih u razli­či­tim uslovima.

* Tipična sta­klena zgrada u Novom Beogradu
* Tipi­čan ulični sni­mak, ulica u senci zgrada
* Tašmaj­dan, fokus na nebu
* Sni­mak neba
* Sun­cem oba­sjani park, sa nešto senki
* Ulica u senci, dok okolo sija sunce

Naj­lepša stvar, pri­sutna još sa iPho­nea 3GS je tap-to-focus opcija. Bez obzira gde vam je kadar, dodir­nete prstom gde hoćete da bude fokus i iPhone 4 na tom mestu izvrši kom­pletnu pri­premu — mere­nje sve­tla, ekspo­zi­ciju, ISO ose­tlji­vost, dina­mički raspon boja. Sve to se završi tre­nutno, za manje od sekunde. Ove tri slike ilu­struju koliko je to bitno (tačka fokusa je obe­le­žena), pošto se zavi­sno od tačke na kojoj dodir­nete dobi­jaju dra­stično razli­čite fotografije.

Kako će foto­gra­fija ispa­sti realno vidite na samom ekranu, tako da možete da ekspe­ri­men­ti­šete par puta dok ne dobi­jete pri­hva­tljiv pri­kaz, a onda poku­šajte da što sta­bil­nije zadr­žite iPhone dok ne snimi. Na pri­mer, foto­gra­fija u sre­dini ima naj­bo­lji dina­mički raspon i za nebo i senke na drvetu, ali je raz­vu­čena i mutna, što se lepo vidi u punoj rezo­lu­ciji. Posled­nja foto­gra­fija je odvratna. Prva ima lepe boje neba, a senke se možda mogu izvući malo u Pho­tos­hopu ili Ligh­tro­omu, no kako je ovo JPG a ne RAW sni­mak, skep­ti­čan sam koliko se tu može uraditi.

Klik­nite na foto­gra­fije da ih vidite u ori­gi­nal­noj rezo­lu­ciji. Ja sam pro­sto raz­ma­žen foto­gra­fi­jama koje sam sni­mao Canonom…videćemo, ekspe­ri­men­ti­saću još dosta, sasvim sigurno.
Video

Meni poten­ci­jalno vrlo inte­re­santna moguć­nost pred­sta­vlja sni­ma­nje 720p videa (1280x720). Već par godina kori­stim Canon HV20 video kameru, sjajnu spravu sa odlič­nim kva­li­te­tom slike u dnev­nim uslo­vima ali i sa dosta šuma kada se snima pod uobi­ča­je­nim kuć­nim sve­tlom uveče.

Canon snima (skoro) 1080p i kva­li­tet sni­maka je pri­metno bolji. No, za razliku od foto­gra­fija, razlika u kva­li­tetu videa ovde nije toliko velika, sem po pita­nju repro­duk­cije boja gde Canon jede iPhone 4 za doručak.

Evo par test­nih sni­maka, sni­mlje­nih u toku dana (14h, oblačno) i kasno popodne (19h, let­nji dan, sunčano).

Vidi se da iPhone 4 lepo i brzo menja para­me­tre snimka da se pri­la­godi sceni koju snima, isto kao pri sni­ma­nju foto­gra­fija. Tap to focus radi i ovde i takođe ima ogro­mnog uti­caja na kva­li­tet snimka. Evo ilu­stra­cije u dru­gom snimku:

Pri kraju snimka možete videti kako se boje, ose­tlji­vost i osve­tlje­nost dra­stično menjaju — u tim momen­tima sam fokus posta­vljao na razli­čite tačke u kadru: sre­dina, dole, gore levo i gore desno. Sre­ćom, sve je ovo vrlo brzo tako da se gre­ška lako može popra­viti kada je primetite.

Ovde ne može da se ne pomene iMo­vie for IPhone, apli­ka­cija koju je Apple upravo pustio u pro­daju ($4.99) i koja je za manje od jed­nog dana ušla u top 50 (što dosta govori i o broju pro­da­tih tele­fona, pošto ona radi samo na iPho­neu 4). Sjajno je šta se sve može ura­diti na ovako malom ekranu — kom­bi­na­cija više sni­maka, foto­gra­fija, tran­zi­cija između njih, titlova tu i tamo. Ništa spek­ta­ku­larno, dok se ne pod­se­tite da sve to radite na tele­fonu i da je odziv tele­fona pri tom tre­nu­tan, ne čekate skoro ni na šta. U roku od 5–10 minuta možete napra­viti lep fil­mić, na tele­fonu. Tele­fonu! Living in the future baby.
Pro­či­tajte odli­čan tekst Chri­stop­hera Bre­ena na Macworldu za detalj­niji prikaz.

I to je to, za prve uti­ske. Ako imate želju da nešto pro­bam, nešto što vas zanima da vidite pre nego se možda odlu­čite na kupo­vinu, recite u komen­ta­rima, rado ću dopu­niti tekst.
capable
capable
Admin

Posts : 454
Join date : 2010-04-06
Age : 24
Location : Srbija

https://fcrew.forumotion.com

Back to top Go down

Iphone <3 Empty Re: Iphone <3

Post by un4given on 2010-10-07, 22:45

I UZEO GA JE NAPOKON XD
un4given
un4given

Posts : 480
Join date : 2010-04-15

Back to top Go down

Iphone <3 Empty Re: Iphone <3

Post by Nanisha 17 on 2010-10-07, 22:50

hahahhaa da Very Happy
Nanisha 17
Nanisha 17

Posts : 1367
Join date : 2010-04-07

Back to top Go down

Iphone <3 Empty Re: Iphone <3

Post by capable on 2010-10-07, 22:59

ALE ALE ALEEEEE Smile
capable
capable
Admin

Posts : 454
Join date : 2010-04-06
Age : 24
Location : Srbija

https://fcrew.forumotion.com

Back to top Go down

Iphone <3 Empty Re: Iphone <3

Post by Sponsored content


Sponsored content


Back to top Go down

Back to top

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum